ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε

Στόχοι της Εταιρίας

photo targets 1

green1Προσφορά ευφυών συστημάτων τηλεδιαχείρισης  εξωτερικών δικτύων ηλεκτροφωτισμού, με σκοπό :

 • την εξοικονόμηση ενέργειας,
 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • την αύξηση της ασφάλειας,
 • της βελτίωσης της ποιότητας του φωτισμού,
 • την βελτίωση της εικόνας
 • την δραστική μείωση  των γενικών εξόδων του διαχειριστή των εν λόγω δικτύων.
photo targets 2

green1Προσφορά ευφυών συστημάτων για αυτοματισμούς κτιρίων με σκοπό :

 • Τον έλεγχο και την διαχείριση της ασφάλειας,
 • την εξοικονόμηση ενέργειας,
 • την μείωση του κόστους συντήρησης
 • τον έλεγχο και διαχείριση πάσης φύσεως εξοπλισμού ενός κτιρίου.
photo targets 3

green1H εμπορία και εφαρμογή των πλέον εξελιγμένων τεχνολογιών και εξοπλισμών στον τομέα καθαριότητας, διαχείρισης, ανακύκλωσης, μεταφόρτωσης στερεών οικιακών, αδρανών μη επικινδύνων αποβλήτων και της ανακύκλωσης των υλικών, ανταποκρινόμενη σε τρεις (3) τάσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης :

 • Την διαφύλαξη του φυσικού πλούτου
 • Την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων
 • Την αειφόρο ανάπτυξη

 

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους σύμφωνες προς την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με βασικό γνώμονα την

 

ΑΓΑΠΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

 

Αυτές, αποτελούν τις βασικές ανάγκες,

για μία σύγχρονη και βιώσιμη ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 
    gbutton1gbutton2gbutton3